Проект BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.10.2018 г. СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”.

 Проектът е насочен към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, намаляване на бедността, насърчаване на социално предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия, развитие на социална и солидарна икономика, чрез изпълнение на следните дейности:

      Дейност № 1 „Социална и професионална интеграция на представители на уязвими групи в сектора на социалната икономика“.

      Дейност № 2 „Оборудване на новосъздадени работни места“

      Дейност № 3 „Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца“;

      Дейност № 4 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на представяните продукти“;

      Дейност № 5 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество“.

 Проектът BG05M9OP001-2.010-0499-С01 с предмет: Развитие на социалното предприемачество в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ е на обща стойност 98 746.34 лева. Размерът на европейското финансиране е размер на 83 934,38 лева и национално финансиране в размер 14 811,96 лева.

Период на изпълнение на проекта е 14 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 16.10.2018 година.

 Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП РЧР и на стратегията Европа 2020 и е насочен към постигане на заложените резултати, а именно: увеличаване на броя на заетите лица в социалното предприятие (разкриване на нови работни места), намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и насърчаване на социалното предприемачество и професионалната интеграция в СНЦ “Клъстер за развитие на морски специалисти“ и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.

 Цел на проектното предложение:

Основната цел е улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Конкретните (специфичните) цели са насочени към разрешаване на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група:

                 Идентифицирана нужда на № 1 на целевата група – Ограничени възможности за развитие на социални предприятия, предоставящи социални услуги и за осигуряване на заетост.

 Резултат – Наемане на лица и осигуряване на заетост на наетите лица за период не по-дълъг от 12 месеца.

                 Идентифицирана нужда № 2 на целевата група – Ограничен достъп на лица с увреждания или от уязвимите групи до социален живот.

 Резултат – Намаляване на бедността и улесняване на достъпа на представителите на целевата група до социален живот и дейности поощряващи автономността и независимостта на лицата с увреждания и/или представители на уязвимите групи.

                 Идентифицирана нужда № 3 на целевата група- Липса на достатъчна мотивация и възможност за развитие на социално предприятие и социално предприемачество.

 Резултат –Повишаване на мотивацията за развитие на социално предприемачество след реализиране на дейностите по проекта.

 Повишаване на трудовата активност и мотивация за търсене на работа чрез реализиране на дейностите по проекта, съгласно условията, заложени в Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ към ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 Екипът на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“

Freya_R2

ЛИНК към FB: https://www.facebook.com/FREYA-398602464038496/

Вашите имена *

Вашият Email*

Вашият Телефон*

Вашето съобщение

Въведете код от картинка:
captcha