Проекти

Проект BG05M9OP001-1.054-0067- Подкрепа за устойчив бизнес вразвитие СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“

Проект BG05M9OP001-1.054-0067- Подкрепа за устойчив бизнес в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ На 20-ти Юли 2020 година, СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ сключи договор по ОП „Развитие на човешките ресурси”2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение е [...]

Проект BG161PO003-2.4.01-0036„Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“

Проект BG161PO003-2.4.01-0036„Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“. През 2012 година СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по Оперативна програма [...]

Проект BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020   СЪОБЩЕНИЕ На 16.10.2018 г. СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА [...]