Цели

        Целите на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” са:

  • Осигуряване на улеснен достъп до ресурси, поради наличие и голяма концентрация на учебни заведения (средни и висши училища), подготвящи морски специалисти, квалифицирани морски специалисти и работодатели, търсещи морски специалисти;
  • Осигуряване на достъп до квалифицирани кадри в областта на консултирането и подбора на морски специалисти, както и достъп до регистрирани туроператори, осигуряващи съпътстващи услуги на наетите морски специалисти при трансфера им до работните им места;
  • Дистрибуция на предлаганите услуги чрез пряк достъп до клиентите, нуждаещи се от морски специалисти, поради голямата концентрация на агенции за подбор на морски специалисти в град Варна;
  • Осигурява териториална близост до основните пазари, а именно български корабособственици, нуждаещи се от морски специалисти, както и международни такива чрез регистрираните в България представителства на чужди агенции за подбор на морски специалисти;
  • Привличане на чуждестранни инвестиции (изнесени представителства на агенции за подбор на морски специалисти) чрез изградената пристанищна инфраструктура;
  • Снижаване на разходите за извършване на основните клъстерни дейности чрез предоставяне на услуги между членовете на клъстера;
  • Създаване на две нови работни места за административното тяло на клъстера.