Устав

У С Т А В

на

“СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Клъстер за развитие на морски специалисти”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Клъстер за развитие на морски специалисти”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Клъстер за развитие на морски специалисти” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.(1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Клъстер за развитие на морски специалисти”, което може допълнително да се изписва и на чужд език по следния начин: „Seafarers professional development cluster“;

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.3. Седалището на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Клъстер за развитие на морски специалисти” е гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 52, вх.1, ап.1, а адресът на неговото управление е: гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 52, вх. 1, ап.1

 

ЦЕЛИ

Чл.4. Основни цели на сдружението са:

-    Промотиране и популяризиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера за морските специалисти в България.

-    Координиране и осигуряване на комуникация между частни организации и правителствени структури, корабособственици, агенции за подбор на морски специалисти, образователни институции, представители на бизнеса, осигуряващи съпътстващи услуги и организации на морски специалисти, посветили се на популяризиране на морската професия.

-    Популяризиране на клъстера на национално и международно равнище.

-    Привличане на нови членове.

-    Подпомагане на членовете на СДРУЖЕНИЕТО в осъществяваната от тях дейност.

-    Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на членовете на СДРУЖЕНИЕТО, използвайки предимствата на клъстера;

-    Разширяване на пазарните позиции на членовете на СДРУЖЕНИЕТО;

-    Повишаване на конкурентоспособността на членовете си;

-    Развиване на социално предприемачество.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

-    членски внос;

-    придобити средства от публикации;

-    предоставяне на консултации;

-    научно – изследователска дейност, иновации и предприемачество.

-    финансиране по програми и проекти за финансова помощ;

-    организиране на социално предприятие.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението осъществява дейност в частна полза, а именно: в полза на членовете си – редовни и почетни или на определен кръг лица.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Предметът на дейност на сдружението е:

-          Повишаване на конкурентоспособността на Българските морски специалисти на национално и международно равнище; Насърчаване, подпомагане и популяризиране на работата на море като възможност за професионално развитие и кариера в тясно сътрудничеството с всички браншове в морската индустрия, структури на държавната и местна власт, средни и висши учебни заведения с морски специалности, морски научни институти, организации, свързани с морската история и култура; Подпомагане на устойчивото развитие на агенциите за подбор на морски специалисти и поддържащите ги дейности; Популяризиране на дейността на членовете на сдружението чрез организиране на форуми, семинари, публикации и др.

-          Организиране на социално предприятие

-          Предоставяне на услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост; Използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел.

-          Управлява се по предприемачески модел, където социалното предприятие се явява посредник между хората в неравностойно положение и пазара, като хора участват в производството на продукти, за които социалното предприятие търси пазар и се ангажира с маркетинг и дистрибуция, модел, където социалното предприятие се явява посредник между хората в неравностойно положение и пазара.

-          Осигурява оптимална заетост на наетите лица от целевите групи.

-          Отчита се по прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

 

СРОК

Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок.

 

ЧЛЕНСТВО

Чл.9.(1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Членовете на сдружението са редовни и почетни. Редовните членове на сдружението могат да бъдат юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението. Почетни членове могат да бъдат дееспособни физически лица.

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.10.(1) Редовните и почетните членове на сдружението се приемат от Управителния съвет.

(2) Кандидатът подава писмено заявление до управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят със заявлението преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

(3) Управителният съвет разглежда и гласува заявлението за членство (за редовни членове и за почетни членове) задължително на следващото си заседание след получаване на заявление за членство и необходимите за членство документи. Членството се придобива от датата на решението на управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.11. Членовете на сдружението имат следните права:

-          да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

-          да бъдат информирани за неговата дейност;

-          да ползват имуществото на сдружението само доколкото това не е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

-          да ползват резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

-          да ползват резултатите от проекти, финансирани от ЕС и свързани с развитие и популяризиране на дейността на СДРУЖЕНИЕТО „Клъстер за развитие на морски специалисти“.

Чл.12. Членовете на сдружението са длъжни:

-          да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

-          да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

-          да участват в дейностите по проекти, финансирани от ЕС и свързани с развитието и популяризирането на дейността на СДРУЖЕНИЕ „Клъстер за развитие на морски специалисти“;

-          да предоставят необходимата информация за изпълнение на дейности по проекти, финансирани от ЕС;

-          да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

-          да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл.13. Членствените права и задължения,включително и правата на собственост върху резултатите от реализиране на проекти, финансирани от ЕС, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писменото уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл.15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.16. Членството в сдружението се прекратява:

-          с едностранно волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;

-          със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ.прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

-          с изключването;

-          с прекратяване на сдружението;

-          при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл.17.(1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на управителния съвет, когато:

-          нарушава предвидените в чл.12 задължения;

-          извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12, управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл.18.(1) Отпадането се констатира, когато член на сдружението:

-          не е направил вноските си по чл.51 и чл.53 в предвидения срок;

-          не е внесъл или е просрочил 1 вноска по членския си внос;

-          е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от 2 последователни заседания на общото събрание и др.

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, в които се докладва отпадането на общото събрание и се отразява в документацията на сдружението.

Чл.19. При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20. Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.21.(1) Общото събрание се състои от всички редовни членове на сдружението. Почетните членове на сдружението участват в работата на Общото събрание само със съвещателен глас.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22.(1) Общото събрание:

Т.1 изменя и допълва Устава;

Т.2 приема правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.;

Т.3 избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;

Т.4 взема решение за откриване и закриване на клонове;

т.5 взема решение за участие в други организации;

т.6 взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

т.7 приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

т.8 приема бюджета на сдружението;

т.9 взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

т.10 приема отчета за дейността на управителния съвет;

т.11 отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

т.12 взема решения по всички други въпроси, постановени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав.

 

СВИКВАНЕ

Чл.23. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл.24. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете му имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

 

Чл.25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща до всички членове на СДРУЖЕНИЕТО на посочен от тях електронен адрес или с писмо с обратна разписка или се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко 14 /четиринадесет/ календарни преди насрочения ден.

Чл.26. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се представят на всеки член при поискване.

Чл.27.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите редовни членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

ГЛАСУВАНЕ

Чл.28. При гласуване всеки редовен член на сдружението има право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.29. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

-          него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

-          юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

РЕШЕНИЯ

Чл.30. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1) гласа от присъстващите. Решенията по чл.22, ал. (1) т.1 и т.6 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

 

ПРОТОКОЛ

Чл.32.(1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

КОНТРОЛ

Чл.33. Всеки член на сдружението, управителния съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.34. Управителният съвет се състои от 3 лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

 

МАНДАТ

Чл.35. Управителният съвет се избира за срок от 5 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

 

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.36. Управителният съвет:

 1. управлява сдружението и определя обема на представителната власт на Председателя на УС;
 2. избира от състава си Председател на УС, който представлява сдружението;
 3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
 5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 8. определя адреса на сдружението;
 9. приема правила за работата си;
 10. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото събрание на сдружението;
 11. приема и изключва членове на сдружението;
 12. приема щатно разписание, реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила.
 13. всеки член на управителния съвет има право да освобождава и назначава служители на СДРУЖЕНИЕТО.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.37. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 12 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл.38.(1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

Чл.39. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.

 

РЕШЕНИЯ

Чл.40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъствуващите, а тези по чл.36 т.3 и т.6 и чл.14 ал.2 ЗЮЛНЦ – мнозинство от всички членове.

 

КОНТРОЛ

Чл.41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.42. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.43. Управителният съвет избира от своя състав председател, който представлява СДРУЖЕНИЕТО. Всички специфични функции на Председателя на УС се определят от УС, при неговото избиране.

Чл.44. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

 

КЛОНОВЕ

Чл.45. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл.46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл.47. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл.48. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

 

ИМУЩЕСТВО

Чл.49. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закон.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.50. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения на физически и юридически лица, спонсорство.

 

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.51. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл.52.Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер на минималната работна заплата, определена към 1-ви Януари на съответната календарна година за редовни членове и 100 лева за почетни членове, платими до 31 януари. При възникване на членствено правоотношение, се заплаща членски внос изчислен пропорционално на месеците оставащи до края на съответната година.

Чл.53. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.54.(1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:

-          СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност с предмет: издателска, разпространителска, рекламна и консултантска дейност в областта на морската индустрия, маркетингови проучвания, организиране и провеждане на форуми, конференции, курсове и обучения за квалификация и преквалификация на кадри от и за морската индустрия, посредничество, брокераж, наемане и менажиране на транспортни средства за превоз на товари и пътници по суша, вода и въздух, както и всички разрешени от закона стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност за подпомагане постигане на целите, определени в устава.

-          Извършването на допълнителната стопанска дейност, се регулира от нормативните разпоредби на Търговския закон.

-          Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Чл.55.(1) Сдружението разкрива звено социално предприятие, което осъществява социална дейност, свързана с целите на сдружението, като с нея произвежда социална добавена стойност.

(2) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост;

(3) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;

(4) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел:

- използва своята печалба (печалбата на звеното социално предприятие) на първо място за постигането на основната си цел, като минимум 51% от печалбата на социалното предприятие, реализирана по време на изпълнението на проект, финансиран по процедура BG 05M9OP001-2.010-0499, с име на проект “Развитие на социалното предприемачество в СНЦ “Клъстер за развитие на морски специалисти“ по ОП РЧР 2014-2020, ще бъде реинвестирана за постигане на основаните цели на организацията;

-управлява се по предприемачески модел, където социалното предприятие се явява посредник между хората в неравностойно положение и пазара, като хора участват в производството на продукти, за които социалното предприятие търси пазар и се ангажира с маркетинг и дистрибуция, модел, където социалното предприятие се явява посредник между хората в неравностойно положение и пазара. Т.е. използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел.

(5) осигурява оптимална заетост на наетите лица от целевите групи;

(6) отчита се по прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;

(7) Постига измеримо, положително социално въздействие, а не генериране на печалба за собственици и членове, включително като се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл.56. Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.57. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушие.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.58. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13 ал.1 т.3 от ЗЮЛНЦ.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.59. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.60. Ако общото събрание не е взело друго решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този Устав е приет на Общо събрание на Сдружение „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА МОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ”, проведено 10.10.2018 г. в гр. Варна.

§2. Списъкът на членовете на Управителния съвет, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

§3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.