Политика

        Политика на Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти“

          Политиката на “Клъстер за развитие на морски специалисти” е политика на развитие, популяризиране и прилагане на европейските демократични ценности, на принципите на демокрацията, на върховенството на закона, доброто управление и солидарността.
        Целите, които сдружението си е поставило са: икономически растеж, социална справедливост, равен достъп до обществени услуги, образование, култура и здравеопазване; насърчаване на социалното сближаване и достойна работа.
        В концепцията за реализацията на проекта в “Клъстер за развитие на морски специалисти”, е приложен принципът за недискриминация: равно третиране и равни възможности независимо от пол, раса, религиозна принадлежност, възраст, увреждания, сексуална ориентация и други.
        Мисията на „Клъстер за развитие на морски специалисти” е свързване на компании с различен предмет на дейност за повишаване на тяхната конкурентоспособност, предоставяне на услуги с по-ниска крайна цена, обединяване на усилията на компаниите към оптимизиране на производствените процеси и енергийната ефективност на членовете, развитие на потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес на членовете си, увеличаване на икономическия ефект, като устойчив напредък на членовете си и да подобри бизнес средата, в която фирмите функционират.

        Стремежът на Управителното и административно тяло на Клъстера са насочени към полагане на усилия за развитие на регионалната икономика чрез:

  • разкриване на нови работни места за морски специалисти чрез повишаване на конкурентоспособността на агенциите за подбор на морски кадри, увеличаване на броя на регистрираните агенции за подбор на морски специалисти и разкриването на чужди представителства на такива и популяризиране на морската професия в средните и висши учебни заведения;
  • увеличаване на броя на обучените морски специалисти чрез включването им в кадетски програми;
  • развитие на експортният профил на региона чрез предоставяне на квалифицирани морски специалисти на чужди работодатели/ корабособственици;
  • привличане на чуждестранни инвестиции за разкриване на представителства на агенции за подбор на морски специалисти и други.

        Реализирането на проекта ще даде принос в развитието на региона, отговаряйки на стратегическите цели, заложени в разработения план за развитие на Североизточния район за периода 2007-2013 година, а именно: изграждане на бизнес мрежи и регионални клъстери; развитие на регионална и местна бизнес инфраструктура.