Проект BG161PO003-2.4.01-0036„Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“

Проект BG161PO003-2.4.01-0036„Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“.

През 2012 година СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Подаденото проектно предложение бе одобрено и през 2013 година е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.4.01-0036-C0001,с който стартира изпълнението на проекта.

Общата цел на проекта е насочена към изграждане на ефективно функциониращо клъстерно обединение, предоставящо набор от съпътстващи услуги, подпомагащи процеса на търсене и наемане на работа на морски специалисти и популяризиране и промотиране на работата на море.

Основните дейности по проекта са:

  • Дейност „Участия на административното и управленско тяло на клъстера в тренинги и конференции”;
  • Дейност „Създаване на база данни, интранет мрежа и сайт на клъстера”;
  • Дейност „Организиране на посещения в EUROCREWи TheNauticalInstitute;
  • Дейност „Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера; маркетингова стратегия на клъстера и анализ на целевите пазари”;
  • Дейност „Популяризиране на името и марката на клъстера”.

Продължителността на проекта е 24 месеца с планиран край през м. Октомври 2015 година.

 

Внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“.

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Разработване и създаване на интранет мрежа и информационна база данни на Клъстера“

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Участие и командировка в конференция за Менинг и тренинг 2014″

Публично съобщение за ценово предложение по чл.9, ал.2 от ПМС 118/20.05.2014 г. за Доставка на консумативи

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Организиране на посещения и участие в конференция“ с две обособени позиции – Документация

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на посещение в EUROCREW”

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на конференция менинг и тренинг в гр. Варна”.