Проект BG05M9OP001-1.054-0067- Подкрепа за устойчив бизнес вразвитие СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“

Проект BG05M9OP001-1.054-0067- Подкрепа за устойчив бизнес в

СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“

На 20-ти Юли 2020 година, СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ сключи договор по ОП „Развитие на човешките ресурси”2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектното предложение е насочено към предоставяне на подкрепа на новосъздаденото социално предприятие в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ чрез предоставяне на услуги в областта на бизнес стратегиите, за създаване на предпоставки за устойчиво бизнес развитие на Сдружението, повишаване на неговата конкурентоспособност, развиване на възможностите и силните страни и елиминиране или намаляване на заплахите и слабите страни, с оглед стабилизиране на младия бизнес субект.

Специфичните цели на проектното предложение, описани по-долу, ще бъдат реализирани чрез изпълнението на дейност Д1: „Услуги е областта на бизнес стратегиите“

Дейността е избрана на база на индивидуалните потребности на Сдружението и цели осигуряване на развитие на устойчив бизнес в организацията, а именно:

1) Съдействие при разработване на визия за устойчиво развитие;

2) Консултации за дефиниране на конкурентни предимства;

3) Консултации при дефиниране на цели и обекти за въдействие;

4) Фокусиране върху систематичния растеж на Сдружението;

5) Дългосрочно мислене и планиране;

6) Мислене, основано на подхода „Бъди най-бърз“;

7) Възможности за приобщаване на хората в организацията;

8) Измерване на резултатите, за постигане на превъзходство.

Проектът BG05M9OP001-1.054-0067-C01 „Подкрепа за устойчив бизнес“ е на обща стойност 4 988,00 лева.

Размерът на европейското финансиране е размер на 4 239,80 лева и национално финансиране в размер 748,20 лева.

Период на изпълнение на проекта е 6 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 20.01.2021 година.

Изпълнението на проекта на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ се основава на целите на ОП РЧР, на стратегията Европа 2020 и е в съответствие с Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места, Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия и релевантната специфична цел: Увеличаване на броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица. Настоящият проект ще е в продължение и ще надгради резултатите по изпълнения проект в областта на социалното предприемачество, чрез предоставяне на услуги в областта на бизнес стратегиите. СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“

Цел на проектното предложение:

Основната цел на проекта е в съответствие с настоящата процедура и е насочена към предоставяне на последваща подкрепа на новосъздаденото социално предприятие в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ чрез достъп до бизнес услуги, подпомагащи неговото устойчиво развитие. Специфичните цели на проекта са насочени към подкрепа СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ при развитие на социалното предприятие, а именно:

СЦ1: Укрепване на дейността на новоизграденото Социално предприятие на Сдружението; Нужда 1: Консултации в областта на бизнес стратегиите и възможности за бизнес планиране и развитие; Резултат 1: Формирана бизнес стратегия;

СЦ2: Осигуряване на условия за по-добро управление; Нужда 2: Необходимост от разработване на бизнес стратегия за достигане на ръст на бизнеса; Резултат 3: Разработена бизнес стратегия;

СЦ3: Създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие на Социалното предприятие в Сдружението; Нужда 3: Необходимост от разработена бизнес стратегия и формулиране на подходящи методи за подобряване на устойчивостта; Резултат 3: Разработена бизнес стратегия;

СЦ4: Подобряване на условията на пазара от силно уязвими в благоприятни; Нужда 4: Определяне на критичните за организацията фактори за успех; Резултат 4: Разработен анализ на критични точки и фактори, като част от бизнес страгегията.

СЦ5: Повишаване на шансовете за успешно бизнес развитие и конкуретно оцеляване на пазара на Социалното предприятие, изградено в СНЦ Клъстер за развитие на морски специалисти; Нужда 5: Идентифициране на потенциалните рискове и конкуренцията; Резултат 5: Разработване на анализ на риска и конкурентната среда.

СЦ6: Подобряване на конкурентоспособността на Сдружението в областта на развитие на социалното предприятие от слабоконкурентно до средно- и силноконкурентна; Нужда 6: Идентифициране на възможностите за повишаване на търсенето и свободните ниши на пазара, с оглед повишаване на конкурентоспобоността. Резултат 6: Оценяване на възможностите и разработване на карта на резултатите.

СЦ7: Устойчиво развитие на новосъздадено и неукрепнало социално предприятие. Нужда 7: Консултации в областта на бизнес стратегиите. Резултат 7: Определяне на стратегическите нива, цели и времева рамка.

 

Екипът на СНЦ Клъстер за развитие на морски специалисти