Проекти

Проектът BG05M9OP001-1.054-0067- Подкрепа за устойчив бизнес в

СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“

 

На 20-ти Юли 2020 година, СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ сключи договор по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектното предложение е насочено към предоставяне на подкрепа на новосъздаденото социално предприятие в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ чрез предоставяне на услуги в областта на бизнес стратегиите, за създаване на предпоставки за устойчиво бизнес развитие на Сдружението, повишаване на неговата конкурентоспособност, развиване на възможностите и силните страни и елиминиране или намаляване на заплахите и слабите страни, с оглед стабилизиране на младия бизнес субект.

Специфичните цели на проектното предложение, описани по-долу, ще бъдат реализирани чрез изпълнението на дейност Д1: „Услуги е областта на бизнес стратегиите“

Дейността е избрана на база на индивидуалните потребности на Сдружението и цели осигуряване на развитие на устойчив бизнес в организацията, а именно:

1) Съдействие при разработване на визия за устойчиво развитие;

2) Консултации за дефиниране на конкурентни предимства;

3) Консултации при дефиниране на цели и обекти за въдействие;

4) Фокусиране върху систематичния растеж на Сдружението;

5) Дългосрочно мислене и планиране;

6) Мислене, основано на подхода „Бъди най-бърз“;

7) Възможности за приобщаване на хората в организацията;

8) Измерване на резултатите, за постигане на превъзходство.

Проектът BG05M9OP001-1.054-0067-C01 „Подкрепа за устойчив бизнес“ е на обща стойност 4 988,00 лева.

Размерът на европейското финансиране е размер на 4 239,80 лева и национално финансиране в размер 748,20 лева.

Период на изпълнение на проекта е 6 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 20.01.2021 година.

Изпълнението на проекта на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ се основава на целите на ОП РЧР, на стратегията Европа 2020 и е в съответствие с Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места, Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия и релевантната специфична цел: Увеличаване на броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица. Настоящият проект ще е в продължение и ще надгради резултатите по изпълнения проект в областта на социалното предприемачество, чрез предоставяне на услуги в областта на бизнес стратегиите. СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“

 

Цел на проектното предложение:

Основната цел на проекта е в съответствие с настоящата процедура и е насочена към предоставяне на последваща подкрепа на новосъздаденото социално предприятие в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ чрез достъп до бизнес услуги, подпомагащи неговото устойчиво развитие. Специфичните цели на проекта са насочени към подкрепа СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ при развитие на социалното предприятие, а именно:

СЦ1: Укрепване на дейността на новоизграденото Социално предприятие на Сдружението; Нужда 1: Консултации в областта на бизнес стратегиите и възможности за бизнес планиране и развитие; Резултат 1: Формирана бизнес стратегия;

СЦ2: Осигуряване на условия за по-добро управление; Нужда 2: Необходимост от разработване на бизнес стратегия за достигане на ръст на бизнеса; Резултат 3: Разработена бизнес стратегия;

СЦ3: Създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие на Социалното предприятие в Сдружението; Нужда 3: Необходимост от разработена бизнес стратегия и формулиране на подходящи методи за подобряване на устойчивостта; Резултат 3: Разработена бизнес стратегия;

СЦ4: Подобряване на условията на пазара от силно уязвими в благоприятни; Нужда 4: Определяне на критичните за организацията фактори за успех; Резултат 4: Разработен анализ на критични точки и фактори, като част от бизнес страгегията.

СЦ5: Повишаване на шансовете за успешно бизнес развитие и конкуретно оцеляване на пазара на Социалното предприятие, изградено в СНЦ Клъстер за развитие на морски специалисти; Нужда 5: Идентифициране на потенциалните рискове и конкуренцията; Резултат 5: Разработване на анализ на риска и конкурентната среда.

СЦ6: Подобряване на конкурентоспособността на Сдружението в областта на развитие на социалното предприятие от слабоконкурентно до средно- и силноконкурентна; Нужда 6: Идентифициране на възможностите за повишаване на търсенето и свободните ниши на пазара, с оглед повишаване на конкурентоспобоността. Резултат 6: Оценяване на възможностите и разработване на карта на резултатите.

СЦ7: Устойчиво развитие на новосъздадено и неукрепнало социално предприятие. Нужда 7: Консултации в областта на бизнес стратегиите. Резултат 7: Определяне на стратегическите нива, цели и времева рамка.

Екипът на СНЦ Клъстер за развитие на морски специалисти

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.10.2018 г. СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”.

 Проектът е насочен към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, намаляване на бедността, насърчаване на социално предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия, развитие на социална и солидарна икономика, чрез изпълнение на следните дейности:

      Дейност № 1 „Социална и професионална интеграция на представители на уязвими групи в сектора на социалната икономика“.

      Дейност № 2 „Оборудване на новосъздадени работни места“

      Дейност № 3 „Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца“;

      Дейност № 4 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на представяните продукти“;

      Дейност № 5 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество“.

 Проектът BG05M9OP001-2.010-0499-С01 с предмет: Развитие на социалното предприемачество в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ е на обща стойност 98 746.34 лева. Размерът на европейското финансиране е размер на 83 934,38 лева и национално финансиране в размер 14 811,96 лева.

Период на изпълнение на проекта е 14 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 16.10.2018 година.

 Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП РЧР и на стратегията Европа 2020 и е насочен към постигане на заложените резултати, а именно: увеличаване на броя на заетите лица в социалното предприятие (разкриване на нови работни места), намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и насърчаване на социалното предприемачество и професионалната интеграция в СНЦ “Клъстер за развитие на морски специалисти“ и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.

 Цел на проектното предложение:

Основната цел е улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Конкретните (специфичните) цели са насочени към разрешаване на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група:

                 Идентифицирана нужда на № 1 на целевата група – Ограничени възможности за развитие на социални предприятия, предоставящи социални услуги и за осигуряване на заетост.

 Резултат – Наемане на лица и осигуряване на заетост на наетите лица за период не по-дълъг от 12 месеца.

                 Идентифицирана нужда № 2 на целевата група – Ограничен достъп на лица с увреждания или от уязвимите групи до социален живот.

 Резултат – Намаляване на бедността и улесняване на достъпа на представителите на целевата група до социален живот и дейности поощряващи автономността и независимостта на лицата с увреждания и/или представители на уязвимите групи.

                 Идентифицирана нужда № 3 на целевата група- Липса на достатъчна мотивация и възможност за развитие на социално предприятие и социално предприемачество.

 Резултат –Повишаване на мотивацията за развитие на социално предприемачество след реализиране на дейностите по проекта.

 Повишаване на трудовата активност и мотивация за търсене на работа чрез реализиране на дейностите по проекта, съгласно условията, заложени в Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ към ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 Екипът на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“

 

Проект BG161PO003-2.4.01-0036„Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“.

През 2012 година СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Подаденото проектно предложение бе одобрено и през 2013 година е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.4.01-0036-C0001,с който стартира изпълнението на проекта.

Общата цел на проекта е насочена към изграждане на ефективно функциониращо клъстерно обединение, предоставящо набор от съпътстващи услуги, подпомагащи процеса на търсене и наемане на работа на морски специалисти и популяризиране и промотиране на работата на море.

Основните дейности по проекта са:

  • Дейност „Участия на административното и управленско тяло на клъстера в тренинги и конференции”;
  • Дейност „Създаване на база данни, интранет мрежа и сайт на клъстера”;
  • Дейност „Организиране на посещения в EUROCREWи TheNauticalInstitute;
  • Дейност „Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера; маркетингова стратегия на клъстера и анализ на целевите пазари”;
  • Дейност „Популяризиране на името и марката на клъстера”.

Продължителността на проекта е 24 месеца с планиран край през м. Октомври 2015 година.

 

Внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“.

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Разработване и създаване на интранет мрежа и информационна база данни на Клъстера“

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Участие и командировка в конференция за Менинг и тренинг 2014″

Публично съобщение за ценово предложение по чл.9, ал.2 от ПМС 118/20.05.2014 г. за Доставка на консумативи

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Организиране на посещения и участие в конференция“ с две обособени позиции – Документация

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на посещение в EUROCREW”

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на конференция менинг и тренинг в гр. Варна”.