Покана за свикване на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание на

 СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”

Управителният съвет на СНЦ ”Клъстер за развитие на морски специалисти” съгласно чл. 23 от Устава на Сдружението има удоволствието да Ви покани на редовно годишно общо събрание, което ще се проведе в заседателната зала на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“, гр. Варна, ул. „Дебър” № 58, eт. 2, офис 9 на 10-ти Октомври 2018г. /сряда/ от 10:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на Заявление от Мая Ангелова Александрова за оттегляне от Управителния съвет (УС);
 2. Разглеждане на Заявления;
 3. Промяна Устава на СНЦ ”Клъстер за развитие на морски специалисти”:
 4. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2016г. на Сдружението;
 5. Отчет на работата на УС на Сдружението през 2016г.;
 6. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2017г. на Сдружението;
 7. Отчет на работата на УС на Сдружението през 2017г.;
 8. Приемане на План-бюджета за 2018г. на Сдружението;
 9. Приемане на План за работа през 2018г. на УС на Сдружението;
 10. Обсъждане на възможности за привличане на фирми с основен код на икономическа дейност в секторите от НСНМСП.
 11. Други.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

Приложения към Поканата за свикване на Общото Събрание на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“:

 • Приложение №1 – Заявление за оттегляне от УС на Мая Ангелова Александрова, Вх. № 200 / 18.09.2018г.;
 • Приложение №2 – Заявление за включване като член на УС на Александър Страхилов Александров;
 • Приложение №3 – Проект на изменен Устав на Сдружението;
 • Приложение № 4 – Отчет на изпълнението на финансовия план за 2016г на Сдружението;
 • Приложение №5 – Отчет за работата на УС на Сдружението през 2016г.;
 • Приложение №6 – Отчет на изпълнението на финансовия план за 2017г. на Сдружението;
 • Приложение №7 – Отчет за работата на УС на Сдружението през 2017г.;
 • Приложение№8 – План –бюджет на Сдружението за 2018г.;
 • Приложение №9 – План за работата през 2018г. на УС на Сдружението;

 

Гр. Варна                                                                    Председател на УС

Дата: 20.09.2018г.                                                     /Мая Евтимова/