Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”

Покана за свикване на Общо събрание на

СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”

Управителният съвет на СНЦ ”Клъстер за развитие на морски специалисти” съгласно чл. 23 от Устава на Сдружението има удоволствието да Ви покани на редовно годишно общо събрание, което ще се проведе в заседателната зала на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“, гр. Варна, ул. „Дебър” № 58, eт. 2, офис 9 на 17-ти Май 2019г. /сряда/ от 10:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Отчет на работата на УС на Сдружението през 2018г.;
 2. Отчет на изпълнението на финансовия план за 2018г. на Сдружението;
 3. Приемане на изготвения годишен финансов отчет за 2018г. и публикуването му в Търговския регистър до 30.06.2019г., както и на сайта на Клъстера;
 4. Приемане на План-бюджета за 2019г. на Сдружението;
 5. Приемане на План за работа през 2019г. на УС на Сдружението;
 6. Обсъждане на възможности за привличане на фирми с основен код на икономическа дейност в секторите от НСНМСП.
 7. Други.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

Приложения към Поканата за свикване на Общото Събрание на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“:

 • Приложение № 1- Отчет на изпълнението на финансовия план за 2018г на Сдружението;
 • Приложение № 2 – Отчет за работата на УС на Сдружението през 2018г.;
 • Приложение№ 3 – План – бюджет на Сдружението за 2019г.;
 • Приложение № 4 – План за работата през 2019г. на УС на Сдружението;
гр. Варна,03.05.2019 г.