Морска конференция Варна, 2015

10 Август 2015

Изданието с материалите от проведеното събитие може да прегледате тук:Pokana_conference_10.08.2015_corr_ASh_V_Page_1

Дата: 10-ти Август 2015 г. от 9:00 часа

Събитие: Морска конференция Варна, 2015

Място: Конферентна зала, хотел „Черно Море”, гр. Варна

В първата част на събитието ще бъдат засегнати актуалните теми и тенденциите в морската нормативна уредба, ще бъде направен преглед на измененията в GMDSS системата, и ще се представят новостите в морските симулатори.

Във втория панел водещо ще бъде управлението на риска и безопасността в корабоплаването, осигурявано чрез системите VTMIS и GMDSS, както и перспективи за проучване на нефт и газ в българската акватория.

В заключителната част на конференцията ще бъдат представени темите за тенденции в морските професии, морско образование и квалификация, и психологическото осигуряване на морски специалисти.

Каним всички представители на организации с интерес към морския бизнес, развитието на морските специалисти и всички заинтересовани да участват в събитието. Присъстващите ще имат възможността да задават въпроси и да участват в дискусии по темите. Кафе паузите и работния обяд ще преминат под формата на “Business networking”.

За повече информация и заявка за участие, може да се свържете с нас тук.

logo_competitevnes

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.