ИМО приветства влизането в сила на финансовата сигурност за моряците

Генералният секретар на ИМО Китак Лин  приветства влизането в сила на новите задължения съгласно  Морската Трудова Конвенция (MLC 2006), които изискват от корабопритежателите да имат задължителна застраховка, която да покрива изоставяне на моряци, смърт и трайна неработоспособност.

Допълненията на Морската Трудова Конвенция (MLC 2006) от 2014 година, които идват под патронажа  на Международната организация на труда (МОТ/ILO), се основават на насоките, които са разработени от съвместна работа на Международната морска организация (ММО/IMO) и Международната организация на труда (ILO).

„Тези изменения, които ще осигурят по-добра защита на морските лица и техните семейства са плод на успешното сътрудничество между МОТ и ММО,  за да се осигурят по-добри условия на труд и по-добра защита, в случай на необходимост. Аз съм много доволен да видя тези изменения да влязат в сила днес за страните, ратифицирали Морската Трудова Конвенция (MLC 2006) и  всички държави-членки на ММО“, каза г-н Лим.

„Моряците правят възможна световната търговия и  е жизненоважно, че всички ние работим заедно, за да гарантираме защита на техните права. Често се казва, че Морската Трудова Конвенция (MLC 2006)представлява четвъртият стълб, когато става въпрос за най-важните морски договори, тъй като допълва международните договори на ММО за безопасност – Международните конвенции SOLAS, MARPOL, STCW” каза г-н Лим.

 

Допълненията на Морската Трудова Конвенция (MLC 2006) от 2014 година изискват удостоверение или друг документ, доказващ финансовата сигурност на корабопритежателя. Този документ трябва да се намира на борда на кораба.

Измененията бяха разработени за почти едно десетилетие съвместна работа и дискусии  между ММО, МОТ, допълнително сформирани експертни работни групи, разследващи експертни групи вземайки под внимание исковете за смърт, телесни наранявания и изоставянето на моряци.

Правната комисия на ММО поддържапостоянна точка от дневния редза предоставянето на финансово обезпечение в случай на изоставяне на морски лица, и отговорностите на корабопритежателите по отношение на договорните искове за наранявания или смърт на моряците.

Източник: http://www.safety4sea.com/imo-welcomes-entry-force-financial-security-seafarers/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=SAFETY4SEA+-+daily+19%2F01%2F17