Участие в 15-та конференция „Управление на човешките ресурси в морския бизнес и развитие на морски специалисти” Лондон 22-23 Октомври 2014г.

Управителният съвет на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” в лицето на Г-жа Мая Евтимова-Председател на УС, Г-жа Мариета Панова- член на УС и Г-жа Мая Александрова- член на УС взе участие в  15-та конференция „Управление на човешките ресурси в морския бизнес и развитие на морски специалисти” (15th Maritime HR & Crew Development Conference). Конференцията се проведе в град Лондон на 22 и 23 Октомври 2014 година, със следната програма:

Ден 1, 22 Октомври 2014 година

 • „Управление на премиите и бонусите за повишаване ангажираността на служителите” с лектор Wiebke Schuett;
 • „Дали управлението на „стреса” е отговорност на специалиста по подбор на морски кадри?” с лектор  Bren Hosking;
 • „Разработване на управленски способи за справяне с културните различия, мотивацията и конфликтите сред екипажа” с лектор  – Mads Shramm;
 • „Анализ на MLС,2006 и STCW и какво се предвижда  в бъдеще?” с лектор Capt. Cristiano Aliperta;
 • „Стратегически подход към непрекъснатото усъвършенстване на професионалните способности отвъд установените нормативни изисквания” с лектор Stephen Gosling;
 • „Запазване на активната отговорност към безопасността на фона на увеличаващите се административни задължения” с лектор Linda Frederich;
 • „Фокус върху нуждите на морските специалисти и тяхната мотивация” с лектор Nicky Wynne;
 • „Достъп на екипажа до интернет на борда – цена и полза за компанията” с лектор Adonis Violaris;

 Ден 2, 23 Октомври 2014 година

 • „Избор на стратегии за обучение на екипажът – йерархическа подчиненост, професионална компетентност, развитие и задържане на постигнатите резултати” с лектор Oscar Johansen;
 • „Обективна проверка за това къде се намираме в информационната ера, във връзка с обученията в морската  индустрия” с лектор Mark Broster;
 • „Истината за заплащането и политиката в морската индустрия” с лектор Phil Parry;
 • „Инвестиция в новото поколение – стабилното му осигуряване за бъдещето: Кадети, Развитие на човешките ресурси, кариерно развитие” с лектор Torbjorn Eide;
 • „Пренасяне на политиката на компанията и нормите за поведение на борда на кораба” с лектор Kjetil Meling.

Участниците в конференцията проведоха и дискусии по темите за морската безопасност и сигурност, мерките и методите за постигането им, методите за мотивация на моряците, включително бонусната система, политиката на застрахователите в морския бранш и други.

На конференцията присъстваха представители на различни корабособственици, агенции за подбор на морски специалисти, практици и консултанти в управлението на човешките ресурси в морския бизнес.

HR conference London 2014

15th Maritime HR & Crew Development Conference, London

Участието в конференцията с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Източник и повече информация за събитието може да намерите от: http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-mhr15.asp