Ръководство с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа за малкия и средния бизнес в България

Членовете на УС на „Клъстер за развитие на морски специалисти”, Мая Евтимова, Мариета Панова и Мая Александрова са част от авторския колектив на новото „Ръководство с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа за малкия и средния бизнес в България”.

Ръководството е разработено по проект BG051PO001-7.0.07-0088 „Без граници при прилагането на иновативни практики в бизнес консултирането“, реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съвместно от екип експерти от България и Румъния. Съдържанието му е представено на три езика: български, английски и румънски. Ръководството цели да изясни основните идеи и концепции на системите за управление, ползите от тяхното прилагане и предизвикателствата, пред които се изправят компаниите по пътя на изграждането, въвеждането, сертифицирането и постоянното подобрение на системите за управление.

Guidelines