Проекти

BG161PO003-2.4.01-0036

Проект BG161PO003-2.4.01-0036 „Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“.

През 2012 година СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Подаденото проектно предложение бе одобрено и през 2013 година е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.4.01-0036-C0001, с който стартира изпълнението на проекта.

Общата цел на проекта е насочена към изграждане на ефективно функциониращо клъстерно обединение, предоставящо набор от съпътстващи услуги, подпомагащи процеса на търсене и наемане на работа на морски специалисти и популяризиране и промотиране на работата на море.

Основните дейности по проекта са:

 • Дейност „Участия на административното и управленско тяло на клъстера в тренинги и конференции”;
 • Дейност „Създаване на база данни, интранет мрежа и сайт на клъстера”;
 • Дейност „Организиране на посещения в EUROCREW и The Nautical Institute;
 • Дейност „Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера; маркетингова стратегия на клъстера и анализ на целевите пазари”;
 • Дейност „Популяризиране на името и марката на клъстера”;
 • Дейност „Организиране и провеждане на събития за представяне на Клъстера”.

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Разработване и създаване на интранет мрежа и информационна база данни на Клъстера“

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Участие и командировка в конференция за Менинг и тренинг 2014″

Публично съобщение за ценово предложение по чл.9, ал.2 от ПМС 118/20.05.2014 г. за Доставка на консумативи

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Организиране на посещения и участие в конференция“ с две обособени позиции – Документация

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на посещение в EUROCREW”

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на конференция менинг и тренинг в гр. Варна”.

Проекта стартира на  13 Септември 2013 г. с пресконференция във Арт Салона на Радио Варна и на 11 Август 2015 г., 24 месеца по-късно, на същото място се състоя заключителната пресконференция.

Основните резултатите от проекта са:

 • Създаване на интернет сайт на Клъстера – www.seafarers-cluster.org.
 • Популяризиране името и марката на клъстера:

- Изяви в печатни медии;
- Разработка и печат на информационни материали;
- Изяви в електронни медии;

 • Създаване на Информационна база данни:

- Морските специалисти споделят професионална информация за себе си;
- Всеки член на клъстера има достъп, като потребител на базата данни.

1enter_admin_statistic

 • Обмяна на опит и ноу-хау;

-  15th Maritime HR & Crew Development Conference, London;

- 15th Asia-Pacific Manning & Training Conference, Manila;

- Посещения в The Nautical Institute, Лондон;

- Посещения в Eurocrew, Polish Maritime Cluster, Baltic Ports Organization, Gdynia Maritime University – Полша.

IMAG2175IMAG1201

 

 •   Организиране на семинари и конференции, като тук може да разгледате снимки:

-  Семинари “Ключовите моменти при прилагането на Морската трудова конвенция (MLC, 2006)” в гр. Варна и гр. Бургас;

-  Конференции „Приоритети за развитие в морския бизнес в България” в гр. Варна и гр. Бургас;

-  Конференция „Приоритети за развитие в морския бизнес – сигурност” в гр. Варна;

-  Морска Конференция Варна, 2015.