Морска конференция Варна, 2015 успя да представи актуални теми за морската индустрия

 

Морска конференция Варна, 2015

Морска конференция Варна, 2015

 

Успешно приключи „Морска конференция Варна, 2015” организирана от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти”. Около 40 души от различни морски организации и бизнеса взеха активно участие в събитието. Разисквани бяха наболели теми за морската професия.

Г-жа Мая Евтимова, Председател на УС на Сдружението, откри събитието с пожеланието за ползотворен диалог, с който да се очертаят бъдещите перспективи и възможности в морския бизнес.

Ст. инспектор Венета Георгиева от Дирекция „Морска Администрация – Варна“ представи Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти. Приемането на конвенцията от страна на България е едно необходимото предизвикателство, и нашата страна работи активно за нейното ратифициране.

Темата за специфика на управлението и организацията на морския бизнес, бе разяснена от кап. I ранг доц. д-р Калин Калинов, заместник началник по учебната и научна част на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Капитан Андрей Станев, Търговски мениджър на VSTEP за източна Европа, представи иновациите в морските симулатори.  Кап. Станев сподели, че вижданията на компанията относно бъдещи проекти са разработването на симулатори за офшорни платформи.

Темата за, състоянието и перспективите за развитие на проучвания за нефт и газ в черноморската акватория на България, предизвика най-голям интерес. Презентацията даде много подробна картина на вече направените прочувания в тази област в Черно Море и това, което предстои да се случи. Тя бе представена от проф. д-р Георги Георгиев, специалист по нефтена геология и гео-енергийни ресурси, консултант по нефтени проучванияв СУ „Св. Климент Охридски” – катедра “Геология, палеонтология и изкопаеми горива”

Г-жа Мая Рогашка, доктор по военна психология, обърна внимание върху важния момент за психологическо осигуряване на морски специалисти и представи една нова технология за предварителен психологически скрийнинг, STC продукт.

Кап. II ранг доц. д-р Мирослав Цветков преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров„ начерта съвременните тенденции в морските професии. Той представи системата за образование и квалификация на морските специалисти в най–голямата морска образователна институция в България – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Председателят на УС на СНЦ Клъстер за развитие на морски специалисти – г-жа Мая Евтимова закри конференцията като представи на проекта „Клъстер за развитие на морски специалисти – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера“ разработен и осъществен по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Тук може да научите повече за проекта.

Конференцията беше посетена от представители на морски сдружения, както от Варна, така и от Бургас, представители на висшите и средни морски образователни институции, на държавни изпълнителни агенции, и морския бизнес в България.

Снимки от събитието може да разгледате тук.

„Морска конференция Варна, 2015″, издание за състоялата се на 10 Август 2015 год. конференция в гр. Варна, България.

 

 

logo_competitevnes

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.